Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 16 tháng 12 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch Bộ phận

Nhóm Thể dục

Cập nhật lúc : 21:34 06/10/2014  

Kế hoạch Kế hoạch hoạt động môn Thể dục năm học 2014-2015
Kế hoạch

KẾ HOẠCH TẬP LUYỆN & DỰ TRÙ KINH PHÍ

  1. I.                   Tuyển chọn vđv :

-          Thông qua quá trình giảng dạy của giáo viên thể dục, phát hiện và tuyển chọn những học sinh có năng khiếu theo từng bộ môn mà mình được phân công.

  1. II.                Kế hoạch tập luyện :

1. Theo điều lệ HKPĐ của Phòng giáo dục năm học: 2014-2015

      2. Tập trung tuyển chọn trước 01 tháng và lên kế hoạch tập luyện cụ thể ( GV phụ trách bộ môn)

  1. III.             Đăng ký, bốc thăm, đưa học sinh đi thi đấu:

-          Đăng ký và bốc thăm thi đấu: Trưởng ban TDTT.

      -    GV phụ trách tập luyện sẽ lập danh sách vđv.+ Đưa h/s đi khám sức khỏe và thi đấu.

 

1.MÔN CỜ VUA:

  1. Thời gian:
  2. Địa điểm:
  3. Bồi dưỡng Giáo viên và học sinh thi đấu:

- 08 hs x 20.000d x 04 buổi                                                            =      640.000d

- 01gv x 30.000d x 04 buổi                                                             =      120.000d

4. Tiền nước + tiền xe x 04 buổi                                                     =      400.000d

5. Bồi dưỡng Gv và hsinh tập luyện:

 - Mời HLV 08 tiết/tháng ( 50.000d/ tiết)                                       =       400.000d

 - Tiền nước 08 hsx 3000d x15 buổi                                                =      360.000d

                   6. Tiền thẻ VĐV 10.000d x 8hs                                                       =        80.000d

 

* Tổng dự trù kinh phí:                                                                                   2.000.000d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.MÔN BÓNG ĐÁ NỮ:.

1Thời gian:

2Địa điểm:

3Bồi dưỡng Giáo viên và học sinh thi đấu vòng loại:

- 12 hs x 20.000d x 03 buổi                                                         =  720.000d                                                

- 03gv x 30.000d x 03 buổi                                                          =  270.000d

4. Tiền nước + tiền xe x 03 buổi                                                  =   300.000d

5. Bồi dưỡng Gv và hsinh tập luyện:

             - Tiền nước 12hs  x 3000d/buổi x 15 buổi                                 =  540.000d

             6. Tiền thẻ VĐV 10.000dx 12 hs                                               =  120.000d

             7.Tiền khám sức khỏe 12hs x 20.000d                                       = 240.000d

*Tổng dự trù kinh phí:                                                                          2.190.000d

                                       PHƯƠNG ÁN VÀO VÒNG TRONG:

 

* Vòng tứ kết- bán kết- Chung kết:

 -Tiền bồi dưỡng giáo viên& học sinh:                                 

        12 hs x 20.000 đ                                                                                       =      240.000 đ

        03 gv x 30.000 đ                                                                                       =        90.000 đ                                                                                                         - Tiền nước  & trái cây 1 trận                                                                            =      200.000 đ               

- Tiền xe :     1 trận                                                                                           =      300.000 đ

  

 

* Dự trù kinh phí:                                                                                        830.000d/ trận

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.MÔN BÓNG ĐÁ NAM:.

1Thời gian:

2Địa điểm:

3Bồi dưỡng Giáo viên và học sinh thi đấu vòng loại:

- 12 hs x 20.000d x 03 buổi                                                         =  720.000d                                                

- 03gv x 30.000d x 03 buổi                                                          =  270.000d

4. Tiền nước + tiền xe x 03 buổi                                                  =   300.000d

5. Bồi dưỡng Gv và hsinh tập luyện:

             - Tiền nước 12hs  x 3000d/buổi x 15 buổi                                 =  540.000d

             6. Tiền thẻ VĐV 10.000dx 12 hs                                               =  120.000d

             7.Tiền khám sức khỏe 12hs x 20.000d                                       = 240.000d

*Tổng dự trù kinh phí:                                                                          2.190.000d

                                       PHƯƠNG ÁN VÀO VÒNG TRONG:

 

* Vòng tứ kết- bán kết- Chung kết:

 -Tiền bồi dưỡng giáo viên& học sinh:                                

        12 hs x 20.000 đ                                                                                         =      240.000 đ

        03 gv x 30.000 đ                                                                                        =        90.000 đ                                                                                                         -  Tiền nước  & trái cây 1 trận                                                                           =      200.000 đ               

- Tiền xe :     1 trận                                                                                            =       300.000 đ

 

* Dự trù kinh phí:                                                                                830.000d/ trận

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.MÔN ĐÁ CẦU:.

 

1Thời gian:

2Địa điểm:

3Bồi dưỡng Giáo viên và học sinh thi đấu :

- 10 hs x 20.000d x 04 buổi                                                         =  800.000d                                                

- 02gv x 30.000d x 04 buổi                                                          =  240.000d

4. Tiền nước + tiền xe x 04 buổi                                                  =  400.000d

5. Bồi dưỡng Gv và hsinh tập luyện:

             - Tiền nước 8hs  x 3000d/buổi x 15 buổi                                 =  360.000d

             6. Tiền thẻ VĐV 10.000dx 8 hs                                               =    80.000d

             7.Tiền khám sức khỏe 8hs x 20.000d                                       = 160.000d

*Tổng dự trù kinh phí:                                                                          2.040.000d

5.MÔN ĐIỀN KINH:.

 

1Thời gian:

2Địa điểm:

3Bồi dưỡng Giáo viên và học sinh thi đấu :

- 20 hs x 20.000d x 04 buổi                                                         =  1.600.000d                                                 

- 02gv x 30.000d x 04 buổi                                                          =  240.000d

4. Tiền nước + tiền xe x 04 buổi                                                  =   400.000d

5. Bồi dưỡng Gv và hsinh tập luyện:

             - Tiền nước 20hs  x 3000d/buổi x 15 buổi                                 =  900.000d

             6. Tiền thẻ VĐV 10.000dx 20 hs                                               =  200.000d

             7.Tiền khám sức khỏe 20hs x 20.000d                                       = 400.000d

*Tổng dự trù kinh phí:                                                                          3.740.000d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           TỔNG DỰ TRÙ KINH PHÍ HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG

 

 

1. Môn cờ vua    :                                                                                                   2.000.000 đ

2. Môn điền kinh:                                                                                                   3.740.000d

3. Môn đá cầu   :                                                                                                    2.040.000 đ

4. Môn bóng đá nữ  :                                                                                              4.680.000 đ

5.Môn  bóng đá nam :                                                                                            4.680.000 đ

 

  Tổng kinh phí dự trù các môn :                                                                     17.140.000 đ                                                                        

                         

                        ( Mười bảy triệu một trăm bốn mươi ngàn đồng chẵn )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tải file