Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 12 tháng 11 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thi đua - Khen thưởng » Giáo viên