Trọng thầy mới được làm thầy ''

Ngày 15 tháng 11 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 11:54 31/05/2017  

Lịch trực hè 2016-2017

TT NGÀY TRỰC THỨ BUỔI GIÁO VIÊN TRỰC  GHI CHÚ
1 29/5/2017 2 Sáng Lê Thị Xuân An  
2 Chiều Trần Thị Quỳnh Anh  
3 30/5/2017 3 Sáng Hoàng Nguyễn Ngọc  Anh  
4 Chiều Tôn Nữ Ngọc Cầm  
5 31/5/2017 4 Sáng Lê Giáng Châu  
6 Chiều Thái Thùy  Dung  
7 1/6/2017 5 Sáng Nguyễn Thị Thùy Dương  
8 Chiều Hồ Lâm Đức  
9 2/6/2017 6 Sáng Nguyễn Hữu  Đức  
10 Chiều Nguyễn  Đảng  
11 5/6/2017 2 Sáng Hồ Đắc Điểm  
12 Chiều Nguyễn Thị Thúy  
13 6/6/2017 3 Sáng Trần Thị Việt   
14 Chiều Trần Thị  Hoa  
15 7/6/2017 4 Sáng Phan Tuấn  Hữu  
16 Chiều Trần Thị Minh Hiền  
17 8/6/2017 5 Sáng Lê Tuấn Hảo  
18 Chiều Nguyễn Thị Huệ  
19 9/6/2017 6 Sáng Nguyễn Quang Huy  
20 Chiều Ngô Nhật Khánh  
21 12/6/2017 2 Sáng Trần Thị Kim Khánh  
22 Chiều Nguyễn Thanh Gia Lai  
23 13/6/2017 3 Sáng Hoàng Thị Ngọc Lan  
24 Chiều Nguyễn Thị Ngọc Linh  
25 14/6/2017 4 Sáng Lê Hải Linh  
26 Chiều Nguyễn Xuân Lợi  
27 15/6/2017 5 Sáng Thân Thị  Lợi  
28 Chiều Lê Hữu   
29 16/6/2017 6 Sáng Đoàn Trọng Mậu  
30 Chiều Nguyễn Thị Trà My  
31 19/6/2017 2 Sáng Nguyễn Văn Ngự  
32 Chiều Cao Thị Thanh Nhàn  
33 20/6/2017 3 Sáng Lê Thị Cẩm Nhàn  
34 Chiều Lê Minh Nhật  
35 21/6/2017 4 Sáng Nguyễn Thị Minh Nhung  
36 Chiều Mai Thị Cẩm  Nhung  
37 22/6/2017 5 Sáng Nguyễn Thị Diệu Phương  
38 Chiều Ngô Hoàng Thu  Thảo  
39 23/6/2017 6 Sáng Võ Thị Diễm Thi  
40 Chiều Kì Hoài Thi  
41 26/6/2017 2 Sáng Hà Thúc Thiện  
42 Chiều Trần Thị Thu  
43 27/6/2017 3 Sáng Trần Thị Thanh Thúy  
44 Chiều Nguyễn Thượng  
45 28/6/2017 4 Sáng Đặng Văn  Tiến  
46 Chiều Phạm Văn Tình  
47 29/6/2017 5 Sáng Nguyễn Mai Diệu Trang  
48 Chiều Trần Thị Ngọc Trang  
49 30/6/2017 6 Sáng Hồ Nhật Trí  
50 Chiều Lê Chí  Trung  
51 3/7/2017 2 Sáng Nguyễn Thị Ngọc Yến  
52 Chiều Phùng Thị Tường Vy  
53 4/7/2017 3 Sáng Lê Thị Xuân An  
54 Chiều Trần Thị Quỳnh Anh  
55 5/7/2017 4 Sáng Hoàng Nguyễn Ngọc  Anh  
56 Chiều Tôn Nữ Ngọc Cầm  
57 6/7/2017 5 Sáng Lê Giáng Châu  
58 Chiều Thái Thùy  Dung  
59 7/7/2017 6 Sáng Nguyễn Thị Thùy Dương  
60 Chiều Hồ Lâm Đức  
61 10/7/2017 2 Sáng Nguyễn Hữu  Đức  
62 Chiều Nguyễn  Đảng  
63 11/7/2017 3 Sáng Hồ Đắc Điểm  
64 Chiều Nguyễn Thị Thúy  
65 12/7/2017 4 Sáng Trần Thị Việt   
66 Chiều Trần Thị  Hoa  
67 13/7/2017 5 Sáng Phan Tuấn  Hữu  
68 Chiều Trần Thị Minh Hiền  
69 14/7/2017 6 Sáng Lê Tuấn Hảo  
70 Chiều Nguyễn Thị Huệ  
71 17/7/2017 2 Sáng Nguyễn Quang Huy  
72 Chiều Ngô Nhật Khánh  
73 18/7/2017 3 Sáng Trần Thị Kim Khánh  
74 Chiều Nguyễn Thanh Gia Lai  
75 19/7/2017 4 Sáng Hoàng Thị Ngọc Lan  
76 Chiều Nguyễn Thị Ngọc Linh  
77 20/7/2017 5 Sáng Lê Hải Linh  
78 Chiều Nguyễn Xuân Lợi  
79 21/7/2017 6 Sáng Thân Thị  Lợi  
80 Chiều Lê Hữu   
81 24/7/2017 2 Sáng Đoàn Trọng Mậu  
82 Chiều Nguyễn Thị Trà My  
83 25/7/2017 3 Sáng Nguyễn Văn Ngự  
84 Chiều Cao Thị Thanh Nhàn  
85 26/7/2017 4 Sáng Lê Thị Cẩm Nhàn  
86 Chiều Lê Minh Nhật  
87 27/7/2017 5 Sáng Nguyễn Thị Minh Nhung  
88 Chiều Mai Thị Cẩm  Nhung  
89 28/7/2017 6 Sáng Nguyễn Thị Diệu Phương  
90 Chiều Ngô Hoàng Thu  Thảo  
91 31/7/2017 2 Sáng Võ Thị Diễm Thi  
92 Chiều Kì Hoài Thi  
93 1/8/2017 3 Sáng Hà Thúc Thiện  
94 Chiều Trần Thị Thu  
95 2/8/2017 4 Sáng Trần Thị Thanh Thúy  
96 Chiều Nguyễn Thượng  
97 3/8/2017 5 Sáng Đặng Văn  Tiến  
98 Chiều Phạm Văn Tình  
99 4/8/2017 6 Sáng Nguyễn Mai Diệu Trang  
100 Chiều Trần Thị Ngọc Trang  
101 7/8/2017 2 Sáng Hồ Nhật Trí  
102 Chiều Lê Chí  Trung  
103 8/8/2017 3 Sáng Nguyễn Thị Ngọc Yến  
104 Chiều Phùng Thị Tường Vy  
105 9/8/2017 4 Sáng Phan Tuấn  Hữu  
106 Chiều Nguyễn Xuân Lợi  
107 10/8/2017 5 Sáng Lê Minh Nhật  
108 Chiều Hồ Nhật Trí  
109 11/8/2017 6 Sáng Nguyễn Thị Diệu Phương  
110 Chiều Nguyễn Thị Ngọc Yến  

Số lượt xem : 498

Các tin khác