Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 16 tháng 12 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Giới thiệu » Lịch sử truyền thống