Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 24 tháng 01 năm 2017

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Liên kết trang thông tin các đơn vị