Giảng dạy chỉ tồn tại trong lớp học, nhưng giáo dục tiếp diễn suốt đời nguời "

Ngày 09 tháng 12 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch Liên đội

Kế hoạch Liên đội

Cập nhật lúc : 13:53 31/10/2013  

Các bài Trống đội

CÁC BÀI TRỐNG ĐỘI

-------

 

* Cách đánh trống:

Số lẻ: Đánh trống tay phải, cầm dùi sát mặt trống, tay úp.

Số chẵn: Đánh trống tay trái, cầm dùi cách mặt trống từ10-15cm, tay ngữa.

 

1. Chào cờ

*****

                     *          *     *

          1234//: 1      2 3 4/ 1

  *          *     *

          1234//: 1      2 3 4/ 2 (P)

  *          *     *

          1234//: 1      2 3 4/ 3

  *          *     *

          1234//: 1      2 3 4/ 4 (P)

  *          *     *

          1234//: 1      2 3 4/ 5

                 *   *  *  *  *

                  123456789

 

                   2. Chào mừng

 

          *           *                *

          1 1234/ 1     12 3 4/1

       
       

 

 

                     *              *      *      *

          1234/ 1 nghỉ          12/1 12/1 12/1

 
   

 

 

                   *               *      *

          1234/1         12/1 12/1 nghỉ

 

 

 

 

 

 

 

3. Hành tiến

 

*          *                 *           *

1 1234/1 nghỉ        1 1234/1 2 3 nghỉ

 

*           *                *      *       *

12 1 12/1 2 3 nghỉ 1234 5678/9 nghỉ

           
           

 

 

*     *         *    *      *            *

1 2/ 1 nghỉ 12/1     12/1 12 3 4/1 2 3 nghỉ

 
   

 

 

*       *       *

1234 5678/9 nghỉ.

 

4. Trống tập hợp

         

*    *       *  *     *        *            *           *

Ra Ra  -  1  2  -  1. 1 2 3  -  1 2 3  -  1 2 3      

*    *      *  *     *        *         *          *    *  *

Ra Ra -  1  2 -   1. 1 2 3 - 1 2 3  - 1 2 3-  1  2         

 

5. Trống Quốc ca

 

*    *   *    *   *    *   *          *          *

1 2 3   2 2 3   3 2 3   1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Nam   cứu     dồn      xa  

*    *   *    *   *    *   *          *          *

1 2 3   2 2 3   3 2 3   1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Máu    nước   sống   ca

*    *   *    *   *    *   *          *          *

1 2 3   2 2 3   3 2 3   1 2 3 4 5 6 7 8 9

quang  thù     lao        khu

*    *   *    *   *    *   *    *   *    *       

1 2 3   2 2 3   3 2 3   4 2 3   5 2 3

Dân    ngừng  ra       tiến         cùng

    *          *          *

    1 2 3 4 5 6 7 8 9

    Lên

*    *   *          *          *

1 2 3   1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nam    bền

5. Trống Đội ca

 

* * *    * **     * * *    *        *    *

1 2 3    2 2 3    3 2 3    1  1 2 3 4 5

Nhau    thanh   gắn       Hồ

* * *    * **     * * *    *        *    *

1 2 3    2 2 3    3 2 3    1  1 2 3 4 5

Ta        tim      danh      nhà

*        *    *      *        *    *

1  1 2 3 4  5     1  1 2 3 4 5

tiến                   ta 

* * *    * **     * * *    *        *    *

1 2 3    2 2 3    3 2 3    1  1 2 3 4 5

Yêu      lao        thi       xa         

6. Trống Đoàn ca

 

*     *   *   *               *

Ra   1 12 12   1 2 3 4 5

Lại  ta

*     *   *   *               *

Ra   1 12 12   1 2 3 4 5

Thề  bình

*     *   *   *               *

Ra   1 12 12   1 2 3 4 5

Lại   ta

*        *   *   *                *

Ra     1 12 12   1 2 3 4 5 67

Thù    đời

*           *     *           *           *     *              

Ra   1 21 121            Ra   1 21 121 

Niên                          chi

*           *     *              

Ra   1 21 121  

niên

*           *     *         *           *     *              

Ra   1 2 3 4 5          Ra   1 2 3 4 5

Bác                         khó

*           *     *         *           *     *              

Ra   1 2 3 4 5          Ra   1 2 3 4 5

Bền                         biển

*          *          *

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nên

7. Trống hội ca ( Lên đàng)

 

* * *   * * *   * * *    *          *          *

1 2 1   1 2 2   1 2 3    1 2 3 4 5 6 7 8 9

Anh     nhau    đàng    sáng       

* * *      * * *     * * *     *          *          *

1 2 1      1 2 2     1 2 3     1 2 3 4 5 6 7 8 9    

Nguyện  tô          nay        tài

* * *   * * *   * * *    *          *          *

1 2 1   1 2 2   1 2 3    1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ta        chi     đàng     nam

*  *           *          *  *           *      

1  1 2 3 4  5           1  1 2 3 4  5       

Lai                           bước                

* * *                     *   * * *

1 2 3            1   1 2 3

Ngang          vang

x    x   x    x   x    x   x    x   x    x

 

x    x   x