Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 28 tháng 11 năm 2014

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch Công đoàn

Kế hoạch năm

Cập nhật lúc : 10:44 16/09/2013  

Kế hoạch KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2013-2014

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TP HUẾ

CỘNG HÒA X HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐTRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

Số:     5  /KH-CĐ

Huế, ngày 1  tháng 10 năm 2013

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN HỌC 2013-2014

            

Trên cơ sở Nghị quyết của Hội nghị Công đoàn năm học 2013-2014, kế hoạch công tác Công Đoàn ngành giáo dục TP Huế , kế hoạch công tác năm học 2013-2014 của nhà trường , BCH CĐ xây dựng và triển khai kế hoạch cụ thể hoạt động công đoàn năm học 2013-2014 như sau:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục đường lối, chủ trương, pháp luật của Đảng và nhà nước đến cán bộ giáo viên.

2. Làm tốt chức năng, nhiệm vụ bảo vệ quyền  và lợi chính đáng của đoàn viên, tham gia hiệu quả vào công tác quản lý trong nhà trường theo đúng chức năng mà điều lệ CĐ ViệtNamđã qui định .

3. Phối hợp tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động: “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ”, “ Mỗi nhà giáo là một tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo.” “Xây dựng gia đình nhà giáo văn hoá”.. phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, như : “ Dạy tốt – Học tốt”, “ Làm ĐDDH và viết SKKN ”, “ Tự học – Tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ ”…..

4. Phát huy tốt vai trò hoạt động của Ban TTND, UBKT.CĐ, Ban nữ công trong nhà trường.

5. Tiếp tục củng cố và đẩy mạnh hoạt động xây dựng Công đoàn nhà trường vững mạnh, góp phần xây dựng Chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh.

 II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ CÁC BIỆN PHÁP CHÍNH

 1.Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đường lối, chủ trương, chính sách,  pháp luật đối với đoàn viên

   1.1/ Yêu cầu:

       - Thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên với nhiều hình thức phong phú, như  thông tin về các chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước; tiếp tục phát động phong trào “ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.”..

       - Làm cho đoàn viên nhận thức sâu sắc và  luôn nêu cao tinh thần dân chủ phê bình và tự phê bình, tích cực đấu tranh chống lại các hiện tượng tiêu cực trong giáo dục ở phạm vi nhà trường và các tệ nạn xã hội nói chung.

   -Tất cả ĐV phải nhận thức sâu sắc và triệt để về mục đích các cuộc vận động là: “ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ”, “ Mỗi nhà giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo.” ;  cuộc vận động: “ xây dựng nhà trường thân thiện, học sinh tích cực  ” để tham gia có hiệu quả.

   - Phải biến các cuộc vận động này thành những hoạt động tự giác, thường xuyên trong các lĩnh vực công tác cụ thể của bản thân mỗi đoàn viên.

 

  1.2/ Chỉ tiêu phấn đấu:

         - 100% ĐV.CĐ có tư tưởng chính trị vững vàng.

        - 100% ĐV.CĐ chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật nhà nước, qui định ở địa phương nơi sinh sống, nội qui cơ quan.

  1.3/ Biện pháp thực hiện:

- Công đoàn thường xuyên thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ hàng tháng phổ biến rộng rải các văn bản, chính sách mới đến đoàn viên, để ĐV biết và thực hiện đúng.

- Tham mưu cho chuyên môn thường xuyên đặt báo chí, khai thác mạng Internet  để đoàn viên học tập và tìm hiểu.

- Thực hiện tốt Qui chế dân chủ trong nhà trường để tăng cường tinh thần tự giác và làm chủ của đoàn viên.

2- Đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống, bảo vệ lợi ích chính đáng cho đoàn viên theo hướng thiết thực.

  2.1/ Yêu cầu cụ thể:

    - Thường xuyên quan tâm động viên, thăm hỏi đoàn viên trong các hoàn cảnh ốm đau, khó khăn, hoạn nạn.

    - Giám sát tốt chế độ chi trả lương, phụ cấp đối với đoàn viên.

    - Tổ chức tốt phong trào thể dục – thể thao – văn nghệ trong đoàn viên.

    - Quan tâm chăm lo đến công tác học tập rèn luyện của các cháu là con của CBGV trong nhà trường. Thực hiện tích cực công tác khuyến học bằng việc xây dựng nguồn quĩ  khen - thưởng cho con của CBGV đạt thành tích cao trong học tập, như đạt các danh hiệu là: HS giỏi cấp trường, HS đạt các giải cấp TP – Tỉnh về văn hoá- văn nghệ- TDTT.

- Tiếp tục huy động duy trì và phát huy tác dụng  nguồn quĩ “Thăm quan du lịch”

- Phối hợp cùng nhà trường xây dựng các loại qui chế: QC chi tiêu nội bộ… để công khai và thực hiện.

   - Tăng cường  hoạt động của BTTND, góp phần giám sát tốt việc chi trả: đúng, đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với CBGV.

  2.2/ biện pháp thực hiện:

     - Phối hợp chặt chẽ với nhà trường, Đoàn thanh niên nhà trường trong việc chăm lo đến đời sống đoàn viên.

    - Công đoàn tiếp tục dành một nguồn quĩ thích hợp để trang bị dụng cụ thể dục – thể thao cho đoàn viên hoạt động, cho công tác khuyến học đối với con em CBGV.

    - Công đoàn phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức thi đấu cờ tướng, bóng bàn vào dịp chào mừng ngày nhà giáo ViệtNam- 20 / 11..

    - Tiếp tục đẩy mạnh việc phát huy ý thức làm chủ, dân chủ trong đoàn viên.

    - BCHCĐ tiếp tục có kế hoạch bồi dưỡng về kỹ năng công tác cho BTTND, cung cấp đầy đủ các thông tin về chế độ chính sách, kịp thời phục vụ cho hoạt động của BTTND phát huy hiệu quả .

3- Thực hiện tốt các phong trào thi đua.

  3.1/ Yêu cầu:

      - ĐV phải tham gia tích cực, hiệu quả các phong trào thi đua mang tính chủ đạo của ngành như: “ thi đua dạy tốt – học tốt ”, làm đồ dùng dạy học và viết sáng kiến kinh nghiệm.

  3.2/ Chỉ tiêu phấn đấu:

         - 100% ĐV có hồ sơ - giáo án, giờ dạy đạt từ loại khá trở lên.

         - GV giỏi cấp trường: Thêm 15 Đ/C

         - Có sáng kiến kinh nghiệm, đồ dùng DH đạt giải cấp TP: 

   3.3/ Biện pháp thực hiện:

      - Nhà trường và công đoàn tổ chức phát động thi đua ngay từ đầu năm học (tháng 9 ) để ĐV đăng ký thi đua và thực hiện thi đua, nhà trường, CĐ tổ chức đánh giá sơ kết, tổng kết và khen thưởng kịp thời GV có thành tích thi đua cao.

    - Công đoàn phối hợp cùng chuyên môn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc đoàn viên trong việc thực hiện phong trào thi đua.

4- Công tác thực hiện các cuộc vận động lớn do ngành và Đảng phát động

 4.1/ Yêu cầu:

   -Tất cả ĐV phải nhận thức sâu sắc và triệt để về mục đích các cuộc vận động là: “ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ”, “ Mỗi nhà giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo.” ;  cuộc vận động: “ xây dựng nhà trường thân thiện, học sinh tích cực  ” để tham gia có hiệu quả.

   - Phải biến các cuộc vận động này thành những hoạt động tự giác, thường xuyên trong các lĩnh vực công tác cụ thể của bản thân mỗi đoàn viên.

  4.2/ Chỉ tiêu thực hiện:

- 100% ĐV không có những biểu hiện tiêu cực trong thi cử  và  mắc bệnh thành tích trong công tác giáo dục.

- 100% ĐV giữ vững được đạo đức trong sáng, chuẩn mực của nhà giáo trong công tác và sinh hoạt  ở nhà trường và ở địa phương nơi sinh sống.

   - Mỗi CBGV phải nắm vững về các nội dung và tiêu chí của một nhà trường thân thiện để tham gia tích cực vào cuộc vận động theo vai trò và vị trí của bản thân.

- Mỗi ĐV có 1 việc làm tốt theo tấm gương của Bác.

  4.3/ Biện pháp thực hiện:

 - Công đoàn phối hợp với nhà trường tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng nội dung, mục đích các cuộc vận động để đoàn viên nắm bắt.

  - Tổ chức cho ĐV đăng ký một việc làm cụ thể gắn với nhiệm vụ của mỗi người để làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đăng ký này được công khai trên văn phòng để ĐV theo dõi và đánh giá, cuối mỗi năm học công đoàn sơ kết và khen thưởng.

   - Phối hợp chặt chẽ cùng chính quyền và các đoàn thể khác trong nhà trường theo dõi và quản lý việc thực hiện cuộc vận động của mỗi đoàn viên; thực hiện nghiêm túc việc sơ kết, tổng kết và chế độ thi đua khen – thưởng đối với CBGV có thành tích xuất sắc trong thực hiện các cuộc vận động.

5- Về  công tác quản lý:

  5.1/ Yêu cầu:

    - Cùng chuyên môn tham gia tốt công tác quản lý nhà trường năm học 2011-2012 trong tất cả các mặt: công tác chuyên môn, công tác tổ chức nhân sự, công tác thi đua khen- thưởng, công tác xây dựng cơ sở vật chất, công tác xã hội hoá giáo dục. Đặc biệt là  tham gia thực hiện đổi mới công tác quản lý – một trong những chủ đề cơ bản của năm học.

5.2/ Biện pháp thực hiện:

   - Phối hợp cùng chuyên môn xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ thường xuyên, liên tục; tổ chức tốt các đợt thao giảng GV giỏi hàng năm; tham gia ý kiến vào công tác sắp xếp nhân sự, phân công đội ngũ trong đơn vị.

  - Tham gia đầy đủ, có hiệu quả vào các hội đồng: TĐ-KT, xét hết thời gian thử việc, nâng lương đối với CBGV.

    - Chỉ đạo thường xuyên, sâu sát với hoạt động của Ban TTND trong công tác giám sát các hoạt động, nhất là trong việc chi trả chế độ đối với đoàn viên của nhà trường theo điều lệ và qui định chung.

    - Phối hợp cùng nhà trường xây dựng qui chế hoạt động dân chủ trong cơ quan, qui chế chi tiêu nội bộ trong đơn vị.

6- Công tác chỉ đạo:

 6.1/ Yêu cầu:

    - CĐ xây dựng được kế hoạch hoạt động chung trong cả năm học, cũng như kế hoạch HĐ hàng tháng phù hợp với đặc điểm tình hình của nhà trường trong năm học.

    - CĐ chỉ đạo thường xuyên, sát sao hoạt động của các bộ phận như: ban TTND; UBKT công đoàn; Ban nữ công và các tổ công đoàn.

 6.2/ Chỉ tiêu:

    - Các bộ phận trên phải xây dựng đầy đủ kế hoạch hoạt động, biên bản hàng năm, hàng quí, hàng tháng theo chức năng, nhiệm vụ đã được qui định và được BCH CĐ thống nhất phê, duyệt.

    - Hoạt động phải hiệu quả, được đánh giá bằng việc các ý kiến, nguyện vọng của ĐVCĐ phải được nắm bắt thường xuyên, kịp thời; các vụ việc bất cập (nếu có) phải được phát hiện sớm và kịp thời đề xuất hướng giải quyết lên BCH.CĐ và nhà trường, tránh để sảy ra các hiện tượng, thắc mắc phát triển thành khiếu kiện.

 6.3/ Biện pháp thực hiện:

    - BCHCĐ lên kế hoạch chỉ đạo cho các bộ phận, chỉ đạo sát việc xây dựng kế hoạch hoạt động cho các bộ phận.hoạt động.

7/ Đẩy mạnh công tác xây dựng công đoàn nhà trường vững mạnh

  7.1/ Yêu cầu:

    - Xây dựng CĐ nhà trường thành một tập thể đoàn kết nhất trí cao độ.

    - Công đoàn phải thực hiện đầy đủ, hiệu quả  các chức năng đặc thù trong quá trình hoạt động công đoàn.

  7.2/ Tiêu chí phấn đấu:

- Tiếp tục đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc trong năm học 2013– 2014. Công Đoàn Giáo dục ViệtNam tặng bằng khen.

- Năm học 2013-2014 có 2 đ/c được LĐLĐ Tỉnh tặng giấy khen

                                     Có 2đ/c được CĐGD Tỉnh khen

                                          có 2 đ/c được LĐLĐ TP tặng giấy khen

                                          có 15 đ/c được CĐGD TP tặng giấy khen

                                               

  7.3/ Biện pháp thực hiện:

   - Xây dựng các tổ công đoàn làm nòng cốt cho hoạt động của Công đoàn nhà trường.

   - Phát huy hết vai trò và chức năng của các bộ phận như:  UBKT.CĐ, ban nữ công, ban thanh tra nhân dân trong việc tham mưu, giúp việc cho BCHCĐ nhà trường tổ chức các hoạt động và các phong trào thi đua